Louis Kahn:
O promyšleném vytváření prostor
Dominikánský klášter a moderní kultura prostoru

Z anglického originálu
Louis Kahn: On the Thoughtful Making os Spaces
vydaného nakladatelstvím Lars Müller Publishers
Baden, Schwitzerland v roce 2010
přeložil Zdeněk Havlíček

Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava a obálka: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann, Májová 405
763 14 Zlín, jako svou 64. publikaci

V edici a ARCHITEKTURA svazek 16., 2014
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava: nakladatelství ARCHA
Tisk: Powerprint s.r.o. Praha

ISBN 978-80-87545-28-7

240 stran

Novinka

Louis Kahn: O promyšleném vytváření prostor

Michael Merrill

Přehodnocení paradigmatu prostoru moderní architektury je jedním z trvalých příspěvků Louise Kahna této profesi. Výkresy k nerealizovanému projektu Dominikánského kláštera (1965–1969) nabízejí intimní pohled na architekta při práci na několika zásadních otázkách architektonického prostoru, a to hledání zdrojů významu v sociální, morfologické a krajinné dimenzi. Tato studie otevírá cestu k prozkoumání Kahnova prohlubujícího se chápání prostoru skrze několik  jeho nejvýznamnějších děl a předkládá nový pohled na bohatou poezii prostoru této architektury. Jakožto výsledek rozsáhlého výzkumu, bohatě ilustrovaná, včetně dosud nepublikovaného archivního materiálu a nových diagramů je tato kniha nejen ideálním úvodem do Kahnova myšlení, ale i zhodnocením díla trvalého významu.


„Domnívám se, že nejinspirativnějším bodem, ze kterého můžeme pochopit architekturu, je podívat se na místnost, docela obyčejnou místnost, jako na počátek architektury.“ 
Louis Kahn, 1972